Klatrepark etablering

En klatrepark levert av Høyt & Lavt designes og bygges etter retningslinjer i NS-EN 15567-1:2015. Å bygge en klatrepark er mye mer enn å bestille en rekke apparater og lage seg noen løyper. Apparater og løyper må tilpasses terrenget og driften på hvert enkelt sted. Dette er viktig for å sikre en god kundeopplevelse, flyt i løypene, lave driftskostnader, god sikkerhet og høy kapasitet på løypene. Jobben er heller ikke ferdig når løypene er bygd, instruktører trenger opplæring i redning og kundebehandling og SJT må godkjenne parken for drift før den kan åpne. Høyt og Lavt hjelper deg fra første planer om park til du er godt i gang med drift.


Førstegangsbefaring


Vi gjør et grovdesign og ser på muligheter i det aktuelle området. Du får levert prinsippskisser, en budsjettkalkyle og en generell beskrivelse av leveransen. Dette gir deg en god oversikt over hva etableringen vil innebære både økonomisk og praktisk. Skal du for eksempel søke om midler eller skaffe finansiering er dette et meget godt grunnlagsmateriale. Befaringen kan sammenliknes med at du skal bygge et hus og får en skisse tegnet fra arkitekt. Det danner et godt grunnlag for videre arbeid, budsjettering og planlegging. Når det gjelder reguleringsplaner og godkjenninger lokalt for etableringen, kan vi bistå i dette arbeidet om det er ønskelig.

Komplett design og budsjett for bygging


Her gjør vi et komplett design av hele klatreparken med oppmåling av løyper, valg av apparater og organisering av parken. Design og utforming er noe av det viktigste i forbindelse med etablering av en park. Et design skal sørge for gode opplevelser for besøkende, en park som er sikker og velfungerende og som tar hensyn til optimal ressursbruk for drift.

Byggeperiode klatrepark


Vi bygger klatreparken ihht. internasjonale og nasjonale standarder. Hver park er unik og «custom made». Hvor lang tid det tar å ferdigstille parken avhenger naturligvis av størrelsen, men også type trær, klima og andre hensyn som eventuelt må tas i det aktuelle terrenget. Det må normalt beregnes 6-10 uker hvor vi stiller med et team på 6-10 personer som jobber kontinuerlig. Det gjennomføres testing av parken, opplæring av driftsansvarlig og til slutt inspeksjon av offentlige myndigheter for utstedelse av sikkerhetssertifikat før man kan åpne for gjester. Fra man bestemmer seg til parken er 100% klar bør man beregne minimum 6 måneder.

Utvikling av anlegget generelt


En svært viktig del av etableringen som både har betydning for opplevelsen til besøkende, sikkerhet og ressursbruk i parken, er utforming av terrenget i parken med stier, opplæringsstasjoner, oppholdsplasser, m.m. Vi har gjort oss mange nyttige erfaringer på dette området og jobber stadig med utvikling og forbedring i tett dialog med våre besøkende og samarbeidspartnere.

Etablering av rutiner, opplæring av ansatte


Det er et krav fra offentlige myndigheter at driftsleder har nødvendig kompetanse for drift av anlegget. Vi har utviklet et eget internkontrollsystem for drift av klatreparker (og opplevelsebaserte tjenester) som gir deg som driver god oversikt over driftsrutiner med sjekklister og instrukser for ulike funksjoner. Vi gir nødvendig opplæring for å tilfredsstille offentlige krav dersom dette ikke er på plass fra før. Håndboka kan lett integreres og benyttes til andre aktiviteter som inngår i driften. Vi har gjerne ansatte fra dere som hospiterer hos oss før man starter egen park, dette gir nyttige erfaringer før man skal i gang selv. Vi kan også stille med erfarne instruktører fra oss som en støtte i startfasen – svært nyttig i en etableringsfase hvor mye er nytt. Med andre ord – vi tar kvalitet og sikkerhet på alvor og vil legge alt til rette for at de besøkende skal få en best mulig opplevelse.

Godkjenning av offentlig myndighet


Jernbanetilsynet er offentlig myndighet for klatreparker og zip-liner i Norge. Denne type installasjoner kommer innunder Tivoliloven og du kan ikke drive et anlegg lovlig uten driftstillatelse og ansvarsforsikringer.

Oppfølging og vedlikehold


Drift av anlegg krever kontinuerlig oppfølging, utvikling og oppfølging. Som en del av internkontrollhåndboka har vi tilrettelagt for dette med rutiner og systemer. Vi er proaktive og planlegger årlige kontroller av park og utstyr slik at dette blir gjennomført i tide før årlig åpning. Vi kan også ta på oss kontroll og vedlikeholdsoppdrag for andre parker og installasjoner på forespørsel.

Høyt & Lavt klatrepark eller systempark


En naturlig del av en etablering er om du eller vi ønsker å integrere klatreparken som en del av nettverket til Høyt & Lavt eller ikke.